parc. št. 3453/2 in parc. št. 3453/3 k.o. Ptuj

30.000,00 € (Izhodiščna cena)

 • Datum objave: 17.04.2024
 • Vrsta razpolaganja: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
 • Velikost: 864,00 m2
 • Lokacija: Breg - Turnišče
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 400
 • Naziv katastrske občine: Ptuj
 • Komunalna opremljenost:
  • Vodovod
  • Elektrika
  • Plin
  • Kanalizacija
  • Cesta

Na območju predmetnih nepremičnin za posege v prostor velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (https://www.ptuj.si/objave/107). Nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta del enote urejanja prostora EUP BT 24 – PTUJ - območje četrtne skupnosti Breg-Turnišče, kjer je podrobna namenska raba: SS – stanovanjske površine, namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov, objektov za občasno ali stalno bivanje ostarelih oseb, otrok, študentov in drugih socialnih skupin in varstvo otrok ter gradnji ne-stanovanjskih objektov in gradbeno inženirskih objektov, če so ti namenjeni dopustnim dejavnostim v območju ter enostavnim in nezahtevnim objektom za lastno rabo. Podrobni podatki o območjih varovanj in omejitev, obrazložitve dopustnih dejavnosti, gradenj, objektov ter merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del so razvidni iz priložene Lokacijske informacije (priloga 1 – lokacijska informacija), ki jo je izdala Skupna občinska uprava, dne 20. 4. 2022. Nepremičnini, dostopni iz asfaltirane javne ceste sta podolgovate oblike in v naravi predstavljata travnato površino. Dostop do zemljišč je preko kategorizirane občinske ceste JP 830191-Sagadinova ulica Zemljišči sta komunalno opremljeni (priloga 2 – PISO prikaz), komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, elektrovod in komunikacije) poteka tik ob zemljišču.

Priponke

Lokacija

Urša Simonič

 • 02 748 29 17
 • ursa.simonic@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

 •