Parc. št. 831/4 k.o. Rogoznica

30,00 € / m2 (Informativna vrednost)

  • Datum objave: 07.10.2016
  • Vrsta razpolaganja: Prodaja
  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 4.242,00 m2
  • Lastninski delež: 1/1
  • Šifra katastrske občine: 388
  • Naziv katastrske občine: Rogoznica

 

Namenska raba : gospodarska cona (namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim)

Prostorski izvedbeni akt: OPPN: predviden je objekt za ključavničarstvo in orodjarstvo velikosti 1200 m2. V OPPN so v 11. členu opredeljene tolerance, ki omogočajo določene spremembe od osnovnih določil.

 

Dovoz - izvoz na parc. št. 831/4, k.o. Rogoznica poteka po parcelnih št. 480/3, 486/24, 486/2, 486/31 vse k.o. Ptuj, za katere je potrebno pridobiti pravico do uporabe

Nepremičnina bo prodana minimalno po vrednosti, kakor bo določena v cenilnem poročilu, ki bo pridobljeno v sklopu postopka prodaje.

Nepremičnina bo prodana po metodi javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb.

 


 Nina MAJCEN OGRIZEK

  • 02 748 29 74
  • nina.majcen@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

  •