• Featured
 • Reduced

Castle Ristavec

59,500.00 € (Starting bid)

Expired

 • Date added: 22. Jan 2020
 • Deadline of application: 07. Feb 2020 (Expired)
 • Type of use: Public auction
 • Property type: Villa
 • Address: Belšakova 69 in sosednja zemljišča
 • Utilities:
  • Water supply
  • Electricity
  • Gas
  • Telephone
  • Sewage
  • Road

 

Nepremičnina katastrska občina 401 Brstje parcela *26 (ID 3660254) v izmeri 1.983,00 m2, parcela 794/2 (ID 3323561) v izmeri 789,00 m2 in parcela 794/20 (ID 2466315) v izmeri 1.446,00 m2.

 

 • Nepremičnina katastrska občina 401 Brstje parcela *26, ki leži na območju stavbnih zemljišč. Površina parcele 1.983,00 m2. Na navedeni nepremičnini stoji stavba št. 342, Belšakova 69, Ptuj, grajena leta 1826, neto tlorisne površine 645,80 m2, ki nima katastrskega vpisa. Stavba je prazna.
 • Nepremičnina katastrska občina 401 Brstje parcela 794/2, ki leži na območju stavbnih zemljišč, in sicer druga območja centralnih dejavnosti, enota urejanja prostora: JE18. Površina parcele je 789,00 m2.
 • Nepremičnina katastrska občina 401 Brstje parcela 794/20, ki leži na območju stavbnih zemljišč, in sicer območje drugih zelenih površin, enota urejanja prostora: JE18. Površina parcele je 1.446,00 m2.
 • Parcele se nahajajo v območju varstva kulturne dediščine Ptuj – Grad Ristovec, ki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ptuj in Ormož, št. 35/89, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/08, 7/09, 9/10 in 12/10).
 • Z odtujitvijo nepremičnin se pričakuje izboljšanje ohranitve in javna dostopnost ter takšna raba, ki je skladna z družbenim pomenom spomenika.
 • Mestna občina Ptuj si bo ob sklenitvi pogodbe pridržala brezplačno služnostno pravico za potrebe vzdrževanja, popravila, obnove in nadzora izgradnje komunalne infrastrukture – vodovoda in kanalizacije.
 • V zemljiški knjigi so pri vseh navedenih nepremičninah vpisane zaznambe urejanja prostora.
 • Nepremičnine bodo prodane kot celota po načelu videno kupljeno.
 • Nepremičnina nima pridobljenega uporabnega dovoljenja.
 • Ostali podatki o navedenih nepremičnih so zapisani v potrdilih  o namenski rabi zemljišč, ki je priloga.

 

Attachments

Asja STROPNIK PATERNOST

 • 02 748 29 66
 • asja.stropnik@ptuj.si

Request more information

 •