199.000,00 € (Izhodiščna cena)

 • Datum objave: 23.05.2024
 • Vrsta razpolaganja: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Poslovni prostor
 • Velikost: 320,50 m2
 • Lokacija: Center
 • Naslov: Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
 • Leto izgradnje: 1999
 • Številka stavbe: 3154
 • ID dela stavbe: 29 in 179
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 400
 • Naziv katastrske občine: Ptuj
 • Komunalna opremljenost:
  • Vodovod
  • Elektrika
  • Plin
  • Kanalizacija
  • Cesta

Predmet prodaje: Nekdanji prostori Centra interesnih dejavnosti Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj: - nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj, stavba 3154, posamezni del 29 (ID 5804096), površine 225,80 m2 in -nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj, stavba 3154, posamezni del 179 (ID 5537531), površine 94,70 m2 (v nadaljevanju: predmetna nepremičnina). Skupna površina obeh posameznih delov stavbe je 320,50 m2. - Predmetna nepremičnina se prodaja kot celota. - Predmetna nepremičnina stoji na zemljišču s parcelno številko 1116/1 in 1116/2 obe k.o. 400 Ptuj, ki se v skladu z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Ptuj nahajata na območju osrednjih centralnih dejavnosti, enota urejanja prostora CE20: Ptuj-vzhodno od Trstenjakove ulice. - Iz vpogleda v zemljiško knjigo na dan 15. 4. 2024 je razvidno, da sta pri predmetni nepremičnini kot lastnici vknjiženi Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, v solastniškem deležu do (1/2) in Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, prav tako v solastniškem deležu do (1/2). - Pri predmetni nepremičnini ni vknjižena nobena pravica ali pravno dejstvo, ki bi omejevalo lastninsko pravico na nepremičnini. - Za predmetno nepremičnino je Upravna enota Ptuj, dne 17. 7. 2002, izdala uporabno dovoljenje, št. 351-73/00-04-091, za poslovne prostore Centra interesnih dejavnosti v delu pritličja in medetaže poslovnega objekta »Drava« center Ptuj, izvedenem na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-529/92-4-BF z dne 30. 8. 1999. - Za predmetno nepremičnino je izdelana energetska merjena izkaznica št. 2015-78-61-24446, ki jo je, dne 28. 7. 2015, izdalo podjetje Energo Maks d.o.o..

Priponke

Lokacija

Urša Simonič

 • 02 748 29 17
 • ursa.simonic@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

 •