• Featured
 • Reduced

parc. št. 3453/1 k.o. Ptuj

25,710.00 € (Starting bid)

 • Date added: 02. Feb 2023
 • Type of use: For sale
 • Property type: Land
 • Size: 857,00 m2
 • Location: 3453/1
 • Ownership share: 1/1
 • ID of cadastral municipality: 400
 • Cadastral municipality: Ptuj
 • Utilities:
  • Water supply
  • Electricity
  • Gas
  • Sewage
  • Road

Na območju predmetne nepremičnine za posege v prostor velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (https://www.ptuj.si/objave/107). Nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je del enote urejanja prostora EUP BT 24 – PTUJ - območje četrtne skupnosti Breg-Turnišče, kjer je podrobna namenska raba: SS – stanovanjske površine, namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov, objektov za občasno ali stalno bivanje ostarelih oseb, otrok, študentov in drugih socialnih skupin in varstvo otrok ter gradnji ne-stanovanjskih objektov in gradbeno inženirskih objektov, če so ti namenjeni dopustnim dejavnostim v območju ter enostavnim in nezahtevnim objektom za lastno rabo. Podrobni podatki o območjih varovanj in omejitev, obrazložitve dopustnih dejavnosti, gradenj, objektov ter merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del so razvidni iz priložene Lokacijske informacije (priloga 1 – lokacijska informacija), ki jo je izdala Skupna občinska uprava, dne 20. 4. 2022. Nepremičnina, dostopna iz asfaltirane javne ceste je podolgovate oblike in v naravi predstavlja travnato površino. Dostop do zemljišča je preko kategorizirane občinske ceste JP 830191-Sagadinova ulica Zemljišče je komunalno opremljeno (priloga 2 – PISO prikaz), komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, elektrovod in komunikacije) poteka tik ob zemljišču. Na parceli 3453/1, k.o. 400 Ptuj se nahaja jašek javne kanalizacije in komunikacije.

Attachments

Location

Urša Simonič

 • 02 748 29 17
 • ursa.simonic@ptuj.si

Request more information

 •