Nepozidani stavbni zemljišči, katastrska občina 400 Ptuj parceli 4054/4 in 4054/5

29,200.00 € (Starting bid)

 • Date added: 22. Mar 2024
 • Deadline of application: 15. Apr 2024 (expires today)
 • Type of use: Public auction
 • Property type: Land
 • Size: 730,00 m2
 • Location: ČS Jezero
 • Ownership share: 1/1
 • ID of cadastral municipality: 400
 • Cadastral municipality: Ptuj
 • Utilities:
  • Road

- Predmetni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta del enote urejanja prostora EUP JE 06 Ptuj-gospodarska cona 1, območje četrtne skupnosti Jezero, osnovna namenska raba: gospodarska cona - stavbna zemljišča, ki so namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. - Podrobni podatki o območjih varovanj in omejitev, obrazložitve dopustnih dejavnosti, gradenj, objektov ter merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del so razvidni iz priložene Lokacijske informacije (priloga 1 – lokacijska informacija), ki jo je izdala Skupna občinska uprava, dne 19.12.2023. - Nepremičnini, dostopni iz asfaltirane javne ceste, skupaj tvorita zaokroženo celoto podolgovate štirikotne oblike in v naravi predstavljata ozek travnat pas med asfaltiranimi površinami poslovnih objektov. Dostop do zemljišč je preko kategorizirane občinske ceste JP 830121-Rajšpova ulica. - Po podatkih PISO zemljišči nista komunalno opremljeni (priloga 2 – PISO prikaz). - Iz vpogleda v zemljiško knjigo na dan 21. 12. 2024 je razvidno, da je pri nepremičninah 4054/4 in 4054/5 obe katastrska občina 400 Ptuj, kot lastnica vknjižena Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. - Pri predmetnih nepremičninah ni vknjižena nobena pravica ali pravno dejstvo, ki bi omejevalo lastninsko pravico na nepremičninah.

Attachments

Location

Urša Simonič

 • 02 748 29 17
 • ursa.simonic@ptuj.si

Request more information

 •